godło

Jakie korzyści czerpie dziecko ucząc się w szkole muzycznej?

         Przede wszystkim uczy się gry na instrumencie oraz uwalniania emocji poprzez muzykę. Zdobywa niezbędną wiedzę na tamat granej muzyki, instrumentu oraz ogólną wiedzę o epokach artystycznych, kompozytorach i ich dziełach. Ponadto uczenie dziecka gry na instru- mencie wpływa rozwojowo także w ogólnym znaczeniu. Niebagatelnym jest tutaj rozwój organizacji myślenia zobligowanym w czasie. Granie z nut wymusza uruchomienie wielu procesów myślowych jednocześnie w z góry określonym pulsie czasowym. Dziecko musi w takiej sytuacji rejestrować wysokość dźwięku, jego czas trwania (rytm) a także ujmować to w ramy formalne czyli kształtować frazę, oddać charakter muzyczny - styl epoki, tańca itd. W takiej sytuacji dziecko musi w odpowiednim czasie zareagować grając właściwy dźwięk oraz nadać mu określony wyraz.

         Poprzez muzykę uczymy także wrażliwości, panowania nad tremą w trakcie publicznych występów, pokonywania słabości dzięki systema-tycznej pracy.

Ogólne cele i sposób realizacji nauczania.

    Zadaniem państwowych szkół muzycznych jest kształtować świadomych odbiorców muzyki oraz dać podstawy do dalszego rozwoju - zawodowego w gimnazjach oraz liceach muzycznych. Każdy przedmiot (także gra na instrumncie) nauczany jest wg programu nauczania, w którym zawarte są treści nauczania oraz zakres ich realizacji w poszczególnych latach nauki.
      Każdy semestr półroczny w klasach drugich i kolejnych kończy się przesłuchaniem przed powołaną przez dyrektora szkoły komisją- ocenę wystawia nauczyciel instrumentu - komisja pełni rolę doradczą. Ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawie egzaminu przed komisją. Klasy pierwsze nie mają przesłuchań półrocznych a ocena końcoworoczna wystawiana jest przez nauczyciela przedmiotu na podstawie przesłu-chania.

         Dziecko musi opanować niezbędne minimum by uzyskać promocję do kolejnej klasy. Oceny niedostateczna oraz dopuszczająca nie dają promocji z przedniotów instrumentu głównego oraz przedmiotu kształcenie słuchu.

UWAGA RODZICE!

Problematyka nauczania w szkołach muzycznych jest inna niż w szkołach powszechnych dlatego należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją szkolną nt. sposobu realizacji materiału (Podstawy programowe), ilości oraz poziomu zrealizowanych utworów, gam itd. (Programy nauczania instrumentu) a także sposobu oceniania (Przedmiotowe kryteria ocen). Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są na naszej stronie w dziale Dokumenty Szkolne.

Siatka godzin obowiązkowych przedmiotów ogólnomuzycznych:

cykl 6-cioletni
Rytmika
Kształcenie słuchu
Audycje muzyczne
Chór /zesp. instrum.
I rok nauki
1 godz.l.
2 godz.l.
II rok nauki
1 godz.l.
2 godz.l.
III rok nauki
1 godz.l.
2 godz.l.
IV rok nauki
2 godz.l.
1 godz.l.
2 godz.l.
V rok nauki
2 godz.l.
1 godz.l.
2 godz.l.
VI rok nauki
2 godz.l.
1 godz.l.
2 godz.l.
cykl 4-roletni
I rok nauki
2 godz.l.
II rok nauki
2 godz.l.
1 godz.l.
2 godz.l.
III rok nauki
2 godz.l.
1 godz.l.
2 godz.l.
IV rok nauki
2 godz.l.
1 godz.l.
2 godz.l.

 

W Państwowych Szkołach Muzycznych obowiązuje określanie oceny za pomocą punktacji:


25 pkt. - celujący
24 pkt. - bardzo dobry ++
23 pkt. - bardzo dobry +
22 pkt. - bardzo dobry
21 pkt. - bardzo dobry -

20 pkt. - dobry ++
19 pkt. - dobry +
18 pkt. - dobry
17 pkt. - dobry -
16 pkt. - dobry - -

15 pkt. - dostateczny +
14 pkt. - dostateczny
13 pkt. - dostateczny -

12 pkt. - dopuszczający
11 pkt. - dopuszczający -

10 pkt. - niedostateczny


Nad ogólnomuzycznym rozwojem naszych uczniów czuwają p. Justyna Moskalik ucząca kształcenia słuchu w dziale dziecięcym i młodzieżowym oraz p. Małgorzata Ośka-Melzacka ucząca rytmiki w dziale dziecięcym, kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych w obu działach. Wszystkie wymienione wyżej przedmioty są obowiązkowe.

Kształcenie słuchu - zadaniem tego przedmiotu jest jak nazwa wskazuje rozwijanie umiejętności słuchowych niezbędnych do gry na jakimkolwiek instrumencie oraz zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej wspomagającej naukę gry na instrumencie.

Audycje muzyczne - na lekcjach tego przedmiotu uczniowie uczą się odbierać muzykę klasyczną. Poznają stylistykę różnych epok artystycznych dzięki czemu mogą poprawnie interpretować styl granych utworów, poznają budowę różnych form dzięki czemu mogą poprawnie interpretować formy granych przez siebie utworów.

Rytmika - zasadnicze założenia przedmiotu polegają na wyrażaniu muzyki ciałem. Poprzez ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe dziecko rozwija poczucie rytmu, koordynację słuchowo-ruchową oraz poznaje niezbędne zagadnienia teoretyczne.

Małgosia_i_Justyna
Małgorzata Ośka-Melzacka                              Justyna Moskalik

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

w Białogardzie

ul. Dworcowa 4, 78-200 Białogard, tel. (94) 3122501, fax. (94) 3113066

KONTA BANKOWE:   Fundusz muzyczny    12 1010 1599 0165 9313 9134 0000      Komitet Rodzicielski    98 1240 3666 1111 0010 1565 3386

Znajdź nas na mapie!

 

 
 

Webmaster
G. K. © 2006-2011
Jórkowski A. © 2011-2012
DreamWeaverCS5